כי עמנו א-ל

אירופה שלפני המלחמה שקקה קהילות יהודיות שופעות חיים. בכל אחת מהן התקיימו חיים יהודיים מדורי דורות, פעלו מוסדות יהודיים, התרחבו מוסדות חינוך והתפתחו זרמים שנוצרו בעת החדשה והשפיעו על דמותה של הקהילה.

אופיין של הקהילות היה שונה מקהילה לקהילה, והושפע מהזרמים הרוחניים ומההנהגה היהודית המקומית, ממידת השתלבותם של היהודים בחברה הסובבת ומהרכבה של הקהילה.

ההשפעה היתה הדדית: חיי הקהילה ואופיה השפיעו על הפרט, והפרט שיקף וגם עיצב את דמותה של הקהילה המקומית.

סיפורו של החורבן הוא, אפוא, גם סיפורה של כל קהילה בפני עצמה וכל משפחה בפני עצמה. המשפחה היא החוליה המחברת בין הפרט לקהילה, והיא אבן היסוד לקיומו של עם ישראל.

ייחודה של יחידה זו הוא, שהיא עוסקת בקהילה אחת מבין רבות, ובסיפורה של משפחה אחת שעברה את כל גלי הפורענות, שרדה ונבנתה מחדש.

הקהילה - היא קהילת יהודי הולנד, ובתוכה - קבוצות המהגרים שהגיעו להולנד מגרמניה ומאוסטריה, ונשאו עמם אורח חיים המעוגן עמוקות בחינוך של "תורה עם דרך ארץ". הם נקלעו לאותו מצב שבו היו יהודי הולנד, שהיו אזרחי המדינה מקדם, אף כי בתחילה נראה היה שגורלם יהיה קשה יותר.

קורות המשפחה, משפחת עמנואל, נרשמו בידי יונה עמנואל ז"ל בספרו "יסופר לדור", ונשמרו גם במכתבים וברשימות שכתבו עוד מבני המשפחה. כתבים אלו הם הבסיס ליחידה זו.

באמצעות סיפורה של משפחה אחת יוכל התלמיד לעסוק בקורות קהילת יהודי הולנד דרך חייה של משפחה אחת בתקופה זו. החיבור למשפחה ולבניה עשוי לקרב את הנושא ללב התלמיד, ולסייע בהבנת הקשיים והמצוקה, עוצמת העמידה היהודית וממדי האסון.

תודתנו לגב' עמנואל ולבני המשפחה, על שיתוף הפעולה בהפיכת זכרונותיה של המשפחה לנחלתו של ציבור לומדים.

מבנה היחידה והצעות למורה

היחידה בנויה במבנה כרונולוגי, ומעבירה את קורות משפחת עמנואל במספר תחנות זמן.

בכל אחת מתחנות אלו קיים מידע על המצב הפוליטי-חברתי, על בני המשפחה, ועל הערכים היהודיים ששימשו להם עוגן בכל עת.

התחנות הן:

  •  בטרם שואה - המשפחה ואורחות חייה
  • השפעת ליל הבדולח בגרמניה על יהדות הולנד
  • הכיבוש - החיים בהולנד תחת שלטון נאצי
  • השילוחים מהולנד למחנות הריכוז - סיפור המסתור
  • במחנה ווסטרבורק
  • השחרור והמפגש המשפחתי המחודש
  • בארץ ישראל

כל המסמכים המובאים הם מסמכים מקוריים שנשמרו בידי המשפחה ובגנזך קידוש השם.

היחידה נועדה לשמש בסיס להוראה פעילה. היא נותנת בידי התלמיד מקורות מובנים מסוגים שונים, ודורשת את תגובתו עליהם. אנו מציעים אפשרויות מספר להפעלת היחידה בכיתה באמצעות הטקסטים, התמונות וסרטי העדותהמצורפים ליחידה.

במהלך היחידה משולבות שאלות נקודתיות המתייחסות לקטעים, במטרה לסייע לתלמיד בהפנמת הדברים ובחידוד הנקודות החשובות. בסוף היחידה מוגשות הצעות למטלות רחבות היקף, והן בנויות על עבודה קבוצתית. במטלות הללו נבחנים התכנים של היחידה מן הצד המשפחתי, הערכי וההיסטורי. בכל תחום שנבחר, הקבוצה מסכמת פן מסוים בחתך רוחב של היחידה, ומציגה זאת בדרכים שונות.

ליחידה מצורף לוח תאריכים, הכולל תאריכים כלליים ותאריכים הקשורים בקורות משפחת עמנואל. כמו כן מצורפת רשימת הגדרות של מושגים המוזכרים ביחידה.

אם כי מטרת היחידה היא חינוכית-לימודית, היא יכולה לשמש כחומר קריאה משכיל לכל אחד.

עבור לתוכן העמוד